Certifikace produktů bez GMO...
...krmné suroviny - zpracování, obchod, doprava...
...krmné směsi - výroba, obchod, doprava...
...potraviny - syrové mléko a další suroviny...
...potraviny - mléko, produkty z mléka a další...

V mnoha zemích Evropy někteří výrobci a distributoři potravin, a to především v mlékárenském průmyslu požadují, aby pro dodávané produkty bylo prokazatelné, že neobsahují anebo nebyly vyrobeny z komponent, které obsahují genetickou modifikaci (GMO – geneticky modifikované organismy).

Požadavky na nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a rostlinami jsou v Evropské legislativě zakotveny v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES.

V návaznosti na tuto evropskou legislativu a harmonizovanou legislativu České republiky byl Spolkem pro komodity a krmiva (SKK), sdružujícím společnosti produkující zemědělské komodity a vyrábějící krmiva, vytvořen Standard „Bez GMO“, jehož cílem je zajištění zásad standardu a prokázání u výrobců potravin, krmiv, dopravců a ujištění spotřebitelů, že nebyla při produkci potravin pro lidskou výživu použita genetická modifikace v celém dodavatelském řetězci potravinářské produkce.

Tento ryze český dobrovolný standard je kompatibilní svým obsahem se zahraničními standardy, je podporován Ministerstvem zemědělství a schválen příslušnou sekcí v EU. Poskytuje spotřebitelům možnost výběru při nákupu potravin dle své volby.

Český národní standard „Bez GMO“ proto určuje zásady a podmínky pro zajištění takto označených produktů a způsob ověření skutečnosti, že geneticky modifikované produkty nebyly použity v jakékoliv fázi produkce takovéto potraviny (pěstování zemědělských komodit, výkrm hospodářských zvířat, v přísadách do potravin), a že je systémem řízení, v každém konkrétním prvku dodavatelského řetězce zajištěna minimalizace rizika kontaminace surovinami nebo produkty obsahujícími geneticky modifikovanýé organismy (GMO).

Kontrola a certifikace podle Standardu „Bez GMO“ probíhá od produkce použitých osiv, pěstování obilovin, olejnin a jiných surovin, výroby krmných směsí, přepravy, zpracování potravinářských surovin až po zpracování jednotlivých potravinářských produktů. Jsou stanoveny jednoznačné limity, určující, zda jsou splněny podmínky výroby potravin „Bez GMO“ a určeny požadavky na preventivní systém řízení produkce tak, aby bylo zamezeno případné kontaminaci produktů. Požadavky standardu nejsou omezeny pouze na producenty surovin nebo na výrobce potravin, ale vztahují se také na obchodníky a dopravce, kteří nakládají se surovinami a produkty.

Je zajištěno prokazování plnění těchto stanovených limitů formou vzorkování a analýz krmiv a potravinářských surovin, vstupních hodnocení produktů a jejich rozbory k prokázání nepřítomnosti genetické modifikace v souladu s legislativními požadavky a požadavky Standardu „Bez GMO“. Rozbory jsou prováděny na úrovni DNA (např. metoda Real time PCR).

Pro výrobní podniky, certifikované „Bez GMO“ je přínosem prokazatelné stvrzení certifikačním orgánem, že nebyly použity suroviny nebo produkty obsahující genetickou modifikaci. V případě produktů, kde se vyskytuje zvýšené riziko možné kontaminace, jsou zavedeny takové postupy v systému řízení, které tato rizika minimalizují. Certifikovaní výrobci a organizace jsou pravidelně, v určených intervalech podrobovány nezávislým auditům ze strany certifikační společnosti. Dohled nad certifikací standardu „Bez GMO“ pak vykonává Spolek pro komodity a krmiva prováděním Auditů integrity.

Standard „Bez GMO“ je podporovaný Ministerstvem zemědělství a ÚKZÚZ.

Aktuality